Skip to main content

ОУ "Св. Климент Охридски" с. Трекляно предоставя следните административни услуги

В изпълнение на т. 3, буква „б“ от Решение № 704 на Министерския съвет от 05 октомври 2018 г.
ОУ "Св. Климент Охридски", с. Трекляно, обл. Кюстендил предоставя следните административни услуги:


Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование


Услугата не се предоставя по електронен път.

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
или
Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища
или
Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование


Заявление за валидиране на компетентности по образец може да бъде изтеглено от интернет страницата на училището (като част от процедурата), както и да бъде получено на място.
Услугата не се предоставя по електронен път.

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите


Услугата не се предоставя по електронен път.

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава


Услугата не се предоставя по електронен път.

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи


Заявление за дубликат на документ по образец може да бъде изтеглено от интернет страницата на училището (като част от процедурата), както и да бъде получено на място.
Услугата не се предоставя по електронен път.