Skip to main content

Документи по БДП

Децата и учениците  учат безопасност на движението по пътищата по нови програми, утвърдени от Министерството на образованието и науката.

Наред с това е  разработена СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (2021 – 2030) - ДЕКЕМВРИ 2020.

Предоставяме възможност за запознаване със стратегията и други материали.

Нашето училище е разработило План за дейностите по БДП за учебната 2022/2023 година

МОН РЕГЛАМЕНТИРА ОБУЧЕНИЯТА ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

Директорите на училища трябва да са информирани дали автобусите, които превозват деца, са технически изправни, както и дали шофьорите са минали на медицински преглед преди пътуване. Това е записано в проект на „Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на средното образование“, изготвена от МОН.

Осигуряването на безопасен междуселищен превоз на ученици изисква още утвърждаване на маршрута съвместно с общинските власти, който се съгласува с Пътна полиция. При превоз на ученици от средищните училища или сборни групи, всички директори са длъжни да изготвят списък на учениците в автобуса и да го подадат в общината. Задължително е да бъде определен със заповед възрастен придружител и да се осигурят всички технически изисквания на ДАИ.

При обучение в зелено училище и при екскурзии с деца, директорът отговаря за инструктажа по пътна безопасност на учителите. Те са длъжни да водят пътен дневник, който след завръщане се предава в училище и се съхранява 2 години.

Системата разписва как трябва да се води обучението по безопасност на движението в детските градини и училищата, включително и за ученици велосипедисти, какви са механизмите за контрол и отговорностите на директори на градини и училища, регионалните инспекторати по образованието и МОН. Изисква се да се поддържат регистри с имена на обучени учители, директори, членове на Училищни комисии по безопасност на движението по пътищата, както и да се събира информация за станали пътни произшествия с деца и ученици от училището и региона.
Със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. са утвърдени програми за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) съгласно приложенията:

Материали от ДА "Безопасност на движението по пътищата"

page 0001 780x503

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата (ДАБДП) предоставя материали, с цел  подпомогане  и подобряване на обучението в областта на безопасността на движението по пътищата от най-ранна възраст.
Пътната безопасност има множество аспекти, които не могат да бъдат степенувани по важност. Въпреки това темата за децата и пътната безопасност е ключова за цялото общество.
Безопасността на децата на пътя често зависи от отговорността на техните родители. По тази причина ДАБДП подготвя редица информационни материали, с които Ви запознаваме

Нека всички заедно - учители и родители да опазим живота на децата
 Всеки един от нас си дава сметка колко е важно те да познават основните правила за движение на пътищата!

На пътя животът е с предимство!

 

bdp-800x600-
bdp-800x600-
bdp-800x600-
bdp-800x600-